วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงงานอนุรักสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อเรื่องโครงงาน การอนุรักสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดซันไรด์

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน นักเรียนครอบครัว 2752

3. ชื่อครูที่ปรึกษา นาย สัมพันธ์ ดำเพ็ง

4. ที่มา และความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 502 ได้เรียนวิชางานโครงงาน ซึ่งอาจารย์ประจำวิชาได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเปฌน 2 กลุ่ม คือ นักเรียนครอบครัว 2652 และ 2752 ทั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าคือ ครอบครัว 2752 ได้เล็งเห็นแล้วว่า การที่เราจะอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั้นไม่จำเป้นต้องไปพัฒนาสถานที่ไกลๆ ดังนั้นจึงเลือกที่จะพัฒนาชายหาดซันไรด์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของคนบริเวณใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป ซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามก็จะทำให้ชาดหาดซันไรด์กลับมาเป็นสถานที่ยอดนิยมของบุคคบทั่วไปเหมือนในอดีตก็เป็นได้

5.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ชาดหาดให้ดูสะอาด
2. เพื่อสร้างความสามัคีในหมู่คณะ

6.สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
หาดซันไรดืน่าจะมีความสวยงามขึ้น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมดังเดิม

7. วิธีดำเนินการ
7.1 วัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์
1. ไม้กวาด
2. ถังขยะ
3. ไม้เสียบลูกชิ้น
4. ถุงมือ

7.2. วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาข้อมูลของสถานที่ที่จะไปพัฒนาและอนุรักษ์
2. วางแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
3. ประเด็นการศึกษา
- พัฒนาบริเวณชายหาดให้ดูดีขึ้น

8.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

9. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยลดขยะบนชายหาดซันไรด์
2. ภูมิทัศน์บนชายหาดซันไรด์สวยงานและดูดีขึ้น
3. ฝึกฝนความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น